بسته های تخفیفی شارژ حساب


با شارژ حساب خود با هر یک از مبالغ زیر، شارژ رایگان متناسب با پرداخت خود دریافت خواهید کرد.

 

25 هزار تومان شارژ حساب = 10 هزار تومان شارژ رایگان

50 هزار تومان شارژ حساب = 20 هزار تومان شارژ رایگان

100 هزار تومان شارژ حساب = 40 هزار تومان شارژ رایگان

200 هزار تومان شارژ حساب = 80 هزار تومان شارژ رایگان 

 

پس از شارژ حساب حداکثر تا 24 ساعت بعد، شارژ هدیه به حساب شما افزوده خواهد شد.

 

مقایسه خودرو ها
آگهی های مورد مقایسه