آیین نامه اجرایی صدور پروانه کسب

 

آیین نامه اجرایی صدور پروانه کسب در شهرها و روستاها
(تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی)

 

ماده1: براساس قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب در هر شهرستان به عهده اتحادیه های صنفی می باشد.

هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد یا اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوط مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.
ماده2: اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر محصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید.
تبصره1: اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام نماید. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیراینصورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.
تبصره2: چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امورصنفی ذیربط تسلیم دارد. مجمع امورصنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجراء به اتحادیه مربوطه اعلام کند.
تبصره3: در صورتی¬که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امورصنفی معترض باشند میتوانند ظرف مدت بیست روز از زمان تاریخ ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس نمایند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجراست. مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراست.
فصل اول: ضوابط صدور پروانه کسب در شهرها
ماده3: شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب در شهرها:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بها معتبر و یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با اشخاص حقیقی و یا ادارات و سازمانهای دولتی نهادها، شهرداری ها، شرکتهای تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها.
تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامیست.
3- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند(هـ) ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)، (د) (ی) ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مزبور.
4- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه جهت افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام.
5- ارائه آخرین مدرک تحصیلی(حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدائی یا سواد خواندن و نوشتن) با استثنای متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا می باشد.
6- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی.
7- ارائه سوابق کاربری تجاری یا اداری و یا کارگاهی محل کسب.
8- ارائه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی میباشند.
9- ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی.
10- مدارک لازم مبنی بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوط.
تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی وفق ماده 13 قانون نظام صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی می باشد.
11- موافقت اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
12- عکس پرسنلی جدید دوازده قطعه.
13- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه عکس دار.
تبصره1: حداقل سن جهت خانم ها به منظور دریافت پروانه کسب هیجده سال می باشد.
تبصره2: کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
ماده4: اتحادیه های صنفی مکلفند پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ظرف مدت پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام نمایند. همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف مدت شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام نماید.
ماده5: برای اشخاص حقوقی(شرکتها) و مشارکتهای مدنی، یک پروانه کسب بنام شرکت با ذکر نام نماینده هیأت مدیره اشخاص حقوقی درخواست کننده و یا احدی از شرکاء در مشارکت های مدنی(که توسط سایر شرکاء کتباً معرفی و امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد) در صورت احراز سایر شرایط صادر میگردد.
تبصره1: در صورتی که شرکت بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید برای مکانهای دیگر ضمن دریافت پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط هیأت مدیره و یا احدی از شرکاء که توسط شرکاء کتباً معرفی و امضای آن توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد با رعایت سایر مقررات مربوط تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد.
تبصره2: در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه یک پروانه کسب بنام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی آن شرکت به معرفی هیأت مدیره اشخاص حقوقی درخواست کننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی در سایر نقاط برای افرادی که هیأت مدیره کتباً معرفی مینماید با رعایت مفاد تبصره 2 همین ماده ضمن صدور پروانه کسب، کارت مباشرت صادر خواهد گردید.
ماده6: اتحادیه موظف است فقط برای کسانی که پروانه کسب برای آنها صادر شده است کارت عضویت در اتحادیه صادر نماید. صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.
ماده7: در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی با ارئه تعهد محضری مبنی بر پذیرش تبعات سوء آن از سوی دارنده پروانه کسب برای مدت باقیمانده اعتبار پروانه کسب بلامانع خواهد بود.
ماده8: در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه متوفی است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، میتوانند ظرف دوسال از تاریخ فوت متوفی نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره1: چنانچه کلیه ورثه متوفی صغیر باشند، اتحادیه میتواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولی قهری و در غیاب وی به نام قیم قانونی با اخذ نظر مساعد اداره امور سرپرستی صادر نماید.
تبصره2: در صورتی که نماینده قانونی یا قیم فاقد صلاحیت فنی برای شغل مورد درخواست باشد. حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط بنام متقاضی کافی است.
تبصره3: در صورتی که تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند صدور پروانه کسب بنام نماینده قانونی(قیم) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر نیاز خواهد بود.
تبصره4: در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم میتواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده9: صاحبان پروانه کسب میتوانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شروط فردی مندرج در ماده3 این آیین نامه نمایند. همچنین در صورتی که صاحب پروانه کسب به هر دلیل نتواند در واحد صنفی خود حضور یابد، معرفی مباشر واجد شرایط الزامیست.
تبصره1: صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامناً کلیه مسئولیتهایی که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب میباشد را بر عهده خواهند داشت.

 

 

تبصره2: صاحب پروانه کسب میتواند در هر موقع که مقتضی باشد نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به اتحادیه مربوطه اعلام نماید.
تبصره3: صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یک نسخه از قرارداد مذکور در پرونده صنفی صاحب پروانه کسب ضبط خواهد شد.
ماده10: برای صنوفی که طبق تصویب هیأت عالی نظارت رعایت حدود صنفی(فاصله مکانی) الزامی است به اتحادیه¬های صنفی هنگام صدور پروانه کسب موظف به رعایت آن، پس از تصویب آن در کمیسیون نظارت خواهند بود.
تبصره: توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلااثر می باشد.
ماده11: در شهرستانهایی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و تواناییهای لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امورصنفی واگذار میگردد. در صورت رفع مشکل بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه مذکور خواهد بود.
فصل دوم: ضوابط صدور پروانه کسب در روستاها
ماده12: شرایط و مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب در روستاها به شرح ذیل می باشد:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- ارایه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و یا مبایعه نامه و یا احراز مالکیت طبق عرف محل.
تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی یا احراز مالکیت طبق عرف محل مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن می باشد.
3- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند(هـ) و ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)، (د)، (ی) ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مزبور.
4- ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
5- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه جهت افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام.
6- موافقت اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
7- مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برا ی مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوط.
تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است.
8- ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از ادارات ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی میباشند.
9- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه عکس دار.
10- عکس جدید 6 قطعه.
ماده13: اتحادیه ها، دفاتر مجامع امورصنفی، شهرداری ها، بخشداری ها دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و سایر ادارات و سازمان های دولتی که مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده آنها گذاشته شده است، موظفند درخواستهای رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت نموده و رسید آن را به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده14: اتحادیه ها، دفاتر مجامع امورصنفی، شهرداری ها و بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و یا ادارات و سازمان های وابسته به منظور صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی مستقر در روستاها علاوه بر دریافت حق عضویت سالیانه، مجازند مبلغی تا سه برابر مبلغ حق عضویت تخصیصی هنگام صدور پروانه کسب از متقاضی دریافت نمایند.
ماده15: دفاتر مجامع امورصنفی میتوانند برای صنوفی که ضرورت برقراری حدود صنفی آنها به تصویب هیأت عالی نظارت رسیده است، با توجه به عرف، جمعیت و شرایط محل از کمیسیون نظارت مراکز شهرستانها، از طریق مجمع امورصنفی مربوطه تقاضای تعیین حدود صنفی نمایند.
ماده16: میزان حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی روستایی معادل سی درصد حق عضویت واحدهای صنفی در مرکز شهرستان مربوطه میباشد. کمیسیون نظارت مرکز شهرستان میتواند نصاب مذکور را تغییر دهد.
ماده17: در صورتی که هر یک از مسئولین مراجع صدور پروانه کسب در ارتباط با وظایف محوله مرتکب تخلف گردند، اقدامات قانونی از طریق مراجع ذیصلاح به عمل خواهد آمد.
فصل سوم: مقررات مختلف
ماده18: دبیرخانه هیأت عالی نظارت به منظور یکنواختی انواع پروانه کسب اعم از عادی یا الکترونیکی شامل دائم، موقت، المثنی، سیار و کارت های مباشرت و عضویت در اتحادیه نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام نموده و نمونه آن را پس از تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت به کمیسیونهای نظارت جهت اجراء در سازمانهای صنفی ابلاغ مینماید.
ماده19: در صورتی که مورد یا مواردی ازشرایط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب برابر اعلام کتبی مراجع ذیصلاح اسقاط گردد، مراجع صدور پروانه کسب مکلفند پس از وصول مراتب را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و نتیجه را ظرف مدت بیست روز جهت رسیدگی به مجمع امورصنفی ذیربط ارسال نماید. مجمع امورصنفی مربوط ضمن رسیدگی دقیق به موضوع، نتیجه بررسی خود را ظرف مدت پانزده روز جهت اقدام قانونی به اتحادیه مربوط اعلام میدارد.
تبصره: در صورتی که صاحب پروانه کسب و یا مرجعی که اسقاط مورد یا مواردی از شروط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب را اعلام نموده به نظر مجمع امورصنفی معترض باشد، میتواند شکایت خود را ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ و با ارائه مدارک و مستندات کافی جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید. نظر کمیسیون نظارت در این مورد لازم الاجراء میباشد.
ماده20: مراجع صدور پروانه کسب مکلفند قبل از صدور و تحویل پروانه کسب به متقاضی نسبت به تعیین کد شناسه صنفی ده رقمی واحد صنفی و همچنین کدISICو عنوان رسته صنفی و ثبت اطلاعات فردی و صنفی واحد صنفی مطابق فرمهای تعریف شده توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت در بانک آمار و اطلاعات اصناف (سایت اصناف) اقدام نمایند.
تبصره1: عدم ثبت اطلاعات فردی و صنفی واحد صنفی در بانک آمار و اطلاعات اصناف (سایت اصناف) قبل از صدور و تحویل پرونه کسب به عنوان تخلف تلقی
و مطابق قانون و مقررات صنفی با متخلفین رفتار خواهد شد. در صورتی که عدم ثبت آمار و اطلاعات طبق تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت به دلیل اختلالات شبکه ای باشد تخلف تلقی نمیگردد، لیکن باید بلافاصله پس از رفع اشکال نسبت به ثبت اطلاعات مزبور اقدام گردد.
تبصره2: مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار به عهده رؤسای کمیسیون های نظارت میباشد.
ماده21: در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به این اتحادیه و یا مرجع قانونی صدور پروانه کسب تسلیم دارد، اتحادیه و یا مرجع مربوطه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل و بدون در نظر گرفتن حدود صنفی و سقف پذیرش و سایر شرایط خاص همان شغل پروانه جدیدی بنام فرد معرفی شده صادر میکند.
ماده22: شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و سایر اداراتی که مسئولیت امور واحدهای صنفی مستقر در شهرها و روستاها به آنها واگذار گردیده است، مکلفند پس از صدور پروانه کسب جهت فرد متقاضی یک نسخه از پروانه کسب صادره را به اتحادیه صنف مربوط ارسال نمایند.
ماده23: به موجب ماده 27 قانون نظام صنفی، محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، یا اعلام اتحادیه رأسا از طریق نیروی انتظامی پلمپ میگردد.
ماده24: کمیسیون های نظارت مکلفند جهت هریک از اتحادیه های صنفی پس از کسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امورصنفی ذیربط موارد زیر را تصویب نموده و علاوه بر ضوابط صدور پروانه کسب جهت اجراء به اتحادیه مربوط ابلاغ نمایند.
1- تعیین رسته هایی که در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه کسب است بر حسب تولید توزیع و یا خدماتی که عرضه مینمایند.
2- ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه کسب که بر حسب موقعیت اتحادیه-های صنفی ضرورت داشته باشد.
3- تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی که هیأت عالی نظارت برقراری حدود صنفی آن¬ها را ضروری تشخیص داده است.
ماده25: چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی فی مابین شرکاء اعم از حقیقی و حقوقی بعد از صدور پروانه کسب به عهده مراجع ذیصلاح قضایی میباشد.
ماده26: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با قانون نظام صنفی و‌آیین نامه های مربوط به عهده مجمع امورصنفی ذیربط میباشد. مجامع امورصنفی با انجام بازرسی های لازم از اتحادیه های صنفی بر روند صدور پروانه کسب توسط آنها نظارت مینمایند.
ماده27: شهرستان هایی که فاقد کمیسیون نظارت می باشد کمیسیون نظارت مرکز استان تا تشکیل کمیسیون نظارت در آن شهرستان، اختیارات و وظایف کمیسیون نظارت شهرستان مربوط را بر عهده خواهد داشت.
ماده28: با توجه به شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت تأسیسات گردشگری، نحوه صدور پروانه کسب جهت تأسیسات مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و به تصویب شورای عالی گردشگری و هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور خواهد رسید.
ماده29: اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی با ارائه گواهی تشکیل پرونده و یا هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی، عوارض کسب و پیشه شهرداری و برای مالیات های قطعی نشده با ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین با ارائه تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی می باشد، اقدام نمایند.
ماده30: اخذ پروانه کسب منوط به گذراندن دوره آموزشی مربوط خواهد بود.
تبصره: دستورالعمل مربوط به دوره آموزشی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری شورای اصناف کشور تهیه و به تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
ماده31: کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام میکنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات خواهند بود.
ماده32: تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این آیین نامه میباشد.
ماده33: اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پرونه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند.
اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.
ماده34: چنانچه دارندگان پروانه کسب به دلایلی از ادامه فعالیت منصرف گردند و یا واحد صنفی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند مکلفند پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه صنف مربوط تحویل نمایند و در غیر اینصورت اتحادیه مکلف است ضمن ارسال گزارش به مجمع امورصنفی ذیربط نسبت به ابطال پروانه کسب مزبور اقدام نماید.
تبصره: صدور پروانه کسب جدید برای واحدهایی که پروانه های آنها باطل نگردیده منوط به اخذ تعهد محضری از متقاضی جدید مبنی بر قبول هرگونه مسئولیت حقوقی ناشی از آن میباشد.
ماده35: این آیین نامه در 35 ماده و 24 تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ……………………… توسط وزیر بازرگانی تصویب و جایگزین آیین نامه های قبلی گردید.

 

مقایسه خودرو ها
آگهی های مورد مقایسه